MAKE / DO

 

MAKE / DO / TAKE

 

MAKE / DO / HAVE